Orient Press

Birhədli və onun standart şəkli.

3.

4.