Orient Press

Funksiya. İkidəyişənli xətti tənlik

2.

Cədvəldə xy dəyişənlərinin qiymətləri verilmişdir.